Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Obchodní podmínky

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel eshopu) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy.
 
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům (kupujícím) dodávat bezvadné zboží v souladu s elektronickou objednávkou a specifikací zákazníka na objednávkovém formuláři.
 
Objednání zboží, uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva pak vzniká provedením platby a dodáním zboží. Na základě objednávky bude kupujícímu e-mailem odeslána výzva k platbě. Zboží je expedováno až po připsání platby na účet prodávajícího,
Stornovat objednávku zboží je možné do 12 hodin po jejím odeslání a to e-mailem na adresu: mojeknizka@seznam.cz. Na této adrese je taktéž možné nahlásit jakékoliv chyby v údajích v objednávce.
 
Cena a placení
Uvedené ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.
K ceně zboží bude připočítáno poštovné a balné ve výši 95,- Kč. Při objednání 6 a více kusů se poštovné neúčtuje.
Bankovní spojení pro platby v českých korunách: 670100-2210923291/6210. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a bude zaslána zároveň se zbožím.
 
Dodací lhůta
Prodávající předá zboží přepravci (Česká pošta) dle údaje o dodání uvedeného u zboží.
Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
 
Dopravní podmínky, poštovné
Doručovací adresa musí být kompletní, včetně telefonního čísla, pro případné upřesnění objednávky.
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura je součástí balíku.
 
Záruka, reklamace
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu a její délka je 24 měsíců. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky.
Při reklamaci je třeba informovat předem prodávajícího písemně nebo e-mailem. Vrácené zboží musí být zpět prodávajícímu odesláno doporučeně, nesmí se jednat o dobírku, v tomto případě nebude balík převzat. Zboží nesmí jevit známky použití nebo poškození, a být zabaleno v originálním obalu. Musí být zasláno na adresu prodávajícího včetně faktury.
Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, variabilní symbol,  název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám budou peníze za vrácené zboží zaslány převodem na Váš účet (uveďte při oznámení prodávajícímu o odstoupení od smlouvy) a to nejpozději do 10ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Kupující tímto souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje poskytnuté prodávajícímu v rámci své objednávky a to ode dne udělení souhlasu na dobu neurčitou. Kupující musí vždy udělit svobodný a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů včetně elektronických a kontaktních údajů (e-mail, telefon, atd.).
Souhlas uděluje kupující na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a má právo je doplňovat a měnit. V této souvislosti se může na prodávající obrátit telefonicky či elektronickou poštou.
Kupující prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující rovněž souhlasí s pořízením a uchováním zvukové nahrávky komunikace s prodávajícím, stejně tak i elektronické komunikace a souhlasí s případným použitím takto získaných údajů v občanském řízení.
Prodávající bude údaje získané dle těchto podmínek zpracovávat a využívat pro statistické účely, pro své vnitřní potřeby a dále k marketingovým účelům, tj k zasílání obchodních sdělení anebo propagačních materiálů.
 
Závěrečná ustanovení
Prodávající vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění svých služeb.
Prodávající si vyhrazuje právo omezit přístup k www.mojeknizka.eu na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nejkratším možném termínu.
Prodávající si vyhrazuje právo dle potřeby měnit tyto všeobecné podmínky. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky , jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 
Platné od 1. 10. 2013